Publications


  Yifan Wang

   MarrNet: 3D Shape Reconstruction via 2.5D Sketches (web) (bibtex)


   Jiajun Wu, Yifan Wang, Tianfan Xue, Xingyuan Sun, William T. Freeman, Joshua B. Tenenbaum:
   Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)
   #3d vision, #deep learning

add/edit publications