Publications


  Xiuming Zhang

   Pix3D: Dataset and Methods for Single-Image 3D Shape Modeling (web) (bibtex)


   Xingyuan Sun, Jiajun Wu, Xiuming Zhang, Zhoutong Zhang, Chengkai Zhang, Tianfan Xue, Joshua B. Tenenbaum, William T. Freeman:
   IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
   #3d vision, #deep learning

   Learning Shape Priors for Single-View 3D Completion and Reconstruction (web) (bibtex)


   Jiajun Wu, Chengkai Zhang, Xiuming Zhang, Zhoutong Zhang, William T. Freeman, Joshua B. Tenenbaum:
   European Conference on Computer Vision (ECCV)
   #3d vision, #deep learning

   Learning to Reconstruct Shapes from Unseen Classes (web) (bibtex)


   Xiuming Zhang, Zhoutong Zhang, Chengkai Zhang, William T. Freeman, Joshua B. Tenenbaum, Jiajun Wu:
   Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)
   #3d vision, #deep learning

   Perspective Plane Program Induction from a Single Image (web) (bibtex)


   Yikai Li*, Jiayuan Mao*, Xiuming Zhang, William T. Freeman, Joshua B. Tenenbaum, Jiajun Wu:
   Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
   #inverse graphics, #image manipulation

add/edit publications