Publications

  Neuro-Symbolic Algorithms

 • Jiayuan Mao, Chuang Gan, Pushmeet Kohli, Joshua B. Tenenbaum, Jiajun Wu:
  The Neuro-Symbolic Concept Learner: Interpreting Scenes, Words, Sentences From Natural Supervision (web) (bibtex)
  International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019
  #computer vision, #visual reasoning, #neuro-symbolic algorithms
  @article{JiayuanMao:2019:7e52b,
  author = {Jiayuan Mao and Chuang Gan and Pushmeet Kohli and Joshua B. Tenenbaum and Jiajun Wu},
  journal = {International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019},
  title = {The Neuro-Symbolic Concept Learner: Interpreting Scenes, Words, Sentences From Natural Supervision},
  year = {2019},
  keywords = {computer vision, visual reasoning, neuro-symbolic algorithms},
  doi = {},
  url = {https://openreview.net/pdf?id=rJgMlhRctm}
  }
 • Yunchao Liu, Zheng Wu, Daniel Ritchie, William T. Freeman, Joshua B. Tenenbaum, Jiajun Wu:
  Learning to Describe Scenes with Programs (web) (bibtex)
  International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019
  #neuro-symbolic algorithms, #computer vision, #scene understanding
  @article{YunchaoLiu:2019:a4fe6,
  author = {Yunchao Liu and Zheng Wu and Daniel Ritchie and William T. Freeman and Joshua B. Tenenbaum and Jiajun Wu},
  journal = {International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019},
  title = {Learning to Describe Scenes with Programs},
  year = {2019},
  keywords = {neuro-symbolic algorithms, computer vision, scene understanding},
  doi = {},
  url = {https://openreview.net/pdf?id=SyNPk2R9K7}
  }
 • Yonglong Tian, Andrew Luo, Xingyuan Sun, Kevin Ellis, William T. Freeman, Joshua B. Tenenbaum, Jiajun Wu:
  Learning to Infer and Execute 3D Shape Programs (web) (bibtex)
  International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019
  #neuro-symbolic algorithms, #shape modeling, #computer vision
  @article{YonglongTian:2019:3fd4b,
  author = {Yonglong Tian and Andrew Luo and Xingyuan Sun and Kevin Ellis and William T. Freeman and Joshua B. Tenenbaum and Jiajun Wu},
  journal = {International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019},
  title = {Learning to Infer and Execute 3D Shape Programs},
  year = {2019},
  keywords = {neuro-symbolic algorithms, shape modeling, computer vision},
  doi = {},
  url = {https://openreview.net/pdf?id=rylNH20qFQ}
  }

add/edit publications