Publications

  Auditory Scene Analysis

 • Yunyun Wang, Chuang Gan, Max H. Siegel, Zhoutong Zhang, Jiajun Wu, Joshua B. Tenenbaum:
  A Computational Model for Combinatorial Generalization in Physical Perception from Sound (pdf) (bibtex)
  Conference on Cognitive Computational Neuroscience (CCN)
  #auditory scene analysis, #deep learning, #compositionality
  @article{YunyunWang:2019:5e228,
  author = {Yunyun Wang and Chuang Gan and Max H. Siegel and Zhoutong Zhang and Jiajun Wu and Joshua B. Tenenbaum},
  journal = {Conference on Cognitive Computational Neuroscience (CCN)},
  title = {A Computational Model for Combinatorial Generalization in Physical Perception from Sound},
  year = {2019},
  keywords = {auditory scene analysis, deep learning, compositionality},
  doi = {},
  url = {https://jiajunwu.com/papers/combsound_ccn.pdf}
  }

add/edit publications