Publications

  Zhijian Liu

 • Zhijian Liu, William T. Freeman, Joshua B. Tenenbaum, Jiajun Wu:
  Physical Primitive Decomposition (web) (bibtex)
  European Conference on Computer Vision (ECCV)
  #3d vision, #deep learning, #intuitive physics
  @article{ZhijianLiu:2018:7414d,
  author = {Zhijian Liu and William T. Freeman and Joshua B. Tenenbaum and Jiajun Wu},
  journal = {European Conference on Computer Vision (ECCV)},
  title = {Physical Primitive Decomposition},
  year = {2018},
  keywords = {3d vision, deep learning, intuitive physics},
  doi = {},
  url = {http://ppd.csail.mit.edu/}
  }
 • Zhenjia Xu, Zhijian Liu, Chen Sun, Kevin Murphy, William T. Freeman, Joshua B. Tenenbaum, Jiajun Wu:
  Modeling Parts, Structure, and System Dynamics via Predictive Learning (web) (bibtex)
  International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019
  #dynamics prediction, #computer vision
  @article{ZhenjiaXu:2019:8b552,
  author = {Zhenjia Xu and Zhijian Liu and Chen Sun and Kevin Murphy and William T. Freeman and Joshua B. Tenenbaum and Jiajun Wu},
  journal = {International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019},
  title = {Modeling Parts, Structure, and System Dynamics via Predictive Learning},
  year = {2019},
  keywords = {dynamics prediction, computer vision},
  doi = {},
  url = {https://openreview.net/pdf?id=rJe10iC5K7}
  }
 • Yilun Du, Zhijian Liu, Hector Basevi, Ales Leonardis, William T. Freeman, Joshua B. Tenenbaum, Jiajun Wu:
  Learning to Exploit Stability for 3D Scene Parsing (web) (bibtex)
  Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)
  #3d vision, #deep learning, #scene understanding
  @article{YilunDu:2018:b73f5,
  author = {Yilun Du and Zhijian Liu and Hector Basevi and Ales Leonardis and William T. Freeman and Joshua B. Tenenbaum and Jiajun Wu},
  journal = {Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)},
  title = {Learning to Exploit Stability for 3D Scene Parsing},
  year = {2018},
  keywords = {3d vision, deep learning, scene understanding},
  doi = {},
  url = {http://scenephys.csail.mit.edu/}
  }

add/edit publications