Publications

  Zhenjia Xu

 • Zhenjia Xu, Zhijian Liu, Chen Sun, Kevin Murphy, William T. Freeman, Joshua B. Tenenbaum, Jiajun Wu:
  Modeling Parts, Structure, and System Dynamics via Predictive Learning (web) (bibtex)
  International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019
  #dynamics prediction, #computer vision
  @article{ZhenjiaXu:2019:8b552,
  author = {Zhenjia Xu and Zhijian Liu and Chen Sun and Kevin Murphy and William T. Freeman and Joshua B. Tenenbaum and Jiajun Wu},
  journal = {International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019},
  title = {Modeling Parts, Structure, and System Dynamics via Predictive Learning},
  year = {2019},
  keywords = {dynamics prediction, computer vision},
  doi = {},
  url = {https://openreview.net/pdf?id=rJe10iC5K7}
  }

add/edit publications