Publications

  Yifan Wang

 • Jiajun Wu, Yifan Wang, Tianfan Xue, Xingyuan Sun, William T. Freeman, Joshua B. Tenenbaum:
  MarrNet: 3D Shape Reconstruction via 2.5D Sketches (web) (bibtex)
  Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)
  #3d vision, #deep learning
  @article{JiajunWu:2017:cfe2b,
  author = {Jiajun Wu and Yifan Wang and Tianfan Xue and Xingyuan Sun and William T. Freeman and Joshua B. Tenenbaum},
  journal = {Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)},
  title = {MarrNet: 3D Shape Reconstruction via 2.5D Sketches},
  year = {2017},
  keywords = {3d vision, deep learning},
  doi = {},
  url = {http://marrnet.csail.mit.edu/}
  }

add/edit publications